ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

- спец. КСТ - на 24.02.2021 г. от 13.00 ч. в зала 2202 

- спец. Електроника - на 25.02.2021 г. от 11.00 ч. в зала 1230 

- спец. АИУТ - на 25.02.2021 г. от 10.00 ч. в зала 4311 

- спец. ЕТ - на 26.02.2021 г. от 9.00 ч. в зала 4328 

- спец. ИИ - на 25.02.2021 г. от 11.00 ч. в зала 4311 


Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 

- спец. МУ - на 05.03.2021 г. от 13.00 ч. в зала 4326 

- спец. Мехатроника - на 05.03.2021 г. от 15.00 ч. в зала 4326 

- спец. МТТ 

специализация "МТМ" - на 04.03.2021 г. от 13.00 ч. в зала 4326 

специализация "ТМММ" - на 12.03.2021 г. от 9.30 ч. в зала 4326 

- спец. ТТТ - на 04.03.2021 г. от 9.00 ч. в зала 4328 

- спец. АТТ - на 05.03.2021 г. от 9.00 ч. в зала 4328 

- спец. ДПК и ПГ - на 05.03.2021 г. от 12.00 ч. в зала 4328 

- спец. МАТ - на 05.03.2021 г. от 13.00 ч. в зала 2102 

 

Календар