ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

На основание ДДС № 02/31.03.2016 г. на Министерство на Финансите, заповед № 01/03.01.2017 г. на Ректора на ТУ-София и заповед № 02/05.01.2017 г. на Директора на Филиал Пловдив,  

всички студенти заплащат семестриалните и административните си такси безкасово.  


Начини на плащане: 

I. Плащане чрез POS – терминал на касата на Филиала (стая 4249).  

Семестриална такса за един семестър (на две вноски за платено редовно обучение или цяла семестриална такса) и всички административни такси могат да се платят в касата на Филиала през POS-терминала.  

След плащане студента получава документ, който представя във факултетната канцелария.  


II. Плащане на семестриални и административни такси чрез бюджетно платежно нареждане.  

Задълженията Ви към ТУ – София, филиал Пловдив може да заплатите по следната банкова сметка:  


IBAN:BG43UNCR75273154638901  

BIC код: UNCRBGSF  

Уникредит Булбанк Пловдив, Регионален клон Иван Вазов.  


В документа следва да посочите:  

1. задълженото лице /име, презиме, фамилия, ЕГН/  

2. основание:  

• такса обучение – факултет, факултетен №, специалност, ОКС/бакалавър, магистър/;  

• административни услуги – вид на услугата, факултет;

 

Календар