„ИНДУСТРИАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА“ в ОКС“Магистър“, задочнo платенo обучение - от м. Февруари 2020 г.

Прием по специалност „ИНДУСТРИАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА“  

ОКС“Магистър“, задочна платена форма на обучение.  

Начало на обучението – м. февруари 2020 г. 


КАНДИДАТСТВАНЕ  

Заявленията се подават в Учебен отдел (IV корпус, ул. "Цанко Дюстабанов" 25, каб. 4424, 4426 и 4427) от 04.11.2019 г. до 31.01.2020 г. всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. и в събота от 14.30 до 17.00 ч. 


Кандидатстудентските документи са:  

• заявление за кандидатстване (от Учебен отдел);  

• дипломата за завършено висше образование ОКС“Бакалавър“, “Магистър“ и “Професионален бакалавър“ - оригинал и ксерокопие. Оригиналът се връща веднага след подаване на документите.  

Таксата за кандидатстване - 30 лв. се заплаща в Учебен отдел при подаване на документите.  


КЛАСИРАНЕ: на 03.02.2020 г.  


ЗАПИСВАНЕ  

Записването се извършва в стая 4241 в периода от 04.02. до 14.02.2020 г. всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч.  

Документите за записване са:  

1. Диплома за висше образование - оригинал и ксерокопие  

2. Документи за записване - безплатно, от канцеларията на факултета  

3. Четири снимки  

4. Квитанция за внесена такса за първия семестър  

Семестриалната такса за платено задочно обучение е 525 лв.  

На основание ДДС № 02/31.03.2016 г. на Министерство на Финансите, заповед № 01/03.01.2017 г. на Ректора на ТУ-София и заповед № 02/05.01.2017 г. на Директора на Филиал Пловдив,  

всички студенти заплащат семестриалните и административните си такси безкасово.  


Начини на плащане:  

I. Плащане чрез POS – терминал на касата на Филиала (стая 4249).  

Семестриална такса за един семестър може да се плати в касата на Филиала през POS-терминала.  

След плащане студента получава документ, който представя във факултетната канцелария.  


II. Плащане на семестриални такси чрез бюджетно платежно нареждане.  

Задълженията Ви към ТУ – София, филиал Пловдив може да заплатите по следната банкова сметка:  

IBAN:BG43UNCR75273154638901  

BIC код: UNCRBGSF  

Уникредит Булбанк Пловдив, Регионален клон Иван Вазов.  

В документа следва да посочите:  

1. задълженото лице /име, презиме, фамилия, ЕГН/  

2. основание:  

• такса обучение – факултет ФЕА, специалност ИЕ, ОКС "Магистър", задочно обучение 


ИНФОРМАЦИЯ

 

Календар