ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪВЕДЕНИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

На основание т. 17 от Заповед № 1156/12.05.2020 г. на Ректора на ТУ – София, утвърдените графици за обучение на студентите от 4-ти курс в ОКС „бакалавър“ (осми семестър) от ФЕА и ФМУ и заповед № РД – 01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването: 


- До завършване на летния семестър на учебната 2019/2020 г. да продължи отдалечената форма на обучение на студентите, с изключение на занятията, които не могат да се проведат неприсъствено (лабораторни, практикуми, стажове и практики), както и държавните изпити и защитите на дипломни работи. 

- Ръководителите на първичните и основните звена във Филиала да организират провеждането на изпитите от лятната изпитна сесия за абсолвентите (8-ми семестър бакалаври) в периода 22 юни – 04 юли 2020 година включително. Провеждането на изпитите може да бъде присъствено или отдалечено, определено с решение на катедрения съвет по предложение на водещия преподавател. Присъствените изпити да се провеждат при пълно спазване на национално обявените правила за хигиена, за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки. Провеждането на изпити с отдалечена форма да се извършва при изпълнение на нормативните изисквания и на правилата за провеждане на изпити от Правилника за обучение на студенти в ТУ-София. 

- До 05.06.2020 година да продължи отдалечено провеждането на обучението на останалите студенти, с изключение на занятията, които не могат да се проведат неприсъствено (лабораторни, практикуми, стажове и практики). Последните да се проведат в периода 25 май – 06 юни, по съгласуван график между преподаватели, студенти и учебния отдел във Филиала.  

- В периода 08 – 27 юни да се проведат изпитите от лятната изпитна сесия, а в периода 29 юни – 04 юли изпитите от лятната поправителна сесия на студентите в ОКС „бакалавър“ от 1-ви до 3-ти курс. Провеждането на изпитите може да бъде присъствено или отдалечено, определено с решение на катедрения съвет по предложение на водещия преподавател. При обективна невъзможност за явяване на изпит на студент (карантина, пребиваване в чужбина, липса на техническа свързаност и др.), да му се осигури възможност за явяване на изпит на допълнителни дати през следващите сесии. 

- Всички присъствени занятия и изпити се провеждат при пълно спазване на социална дистанция и национално обявените противоепидемични изисквания, като между занятията и изпитите се извършва задължително хигиенизиране на залите. 

- Кандидатстудентската кампания продължава по обявения график, освен ако епидемичната обстановка и препоръките на Националния оперативен щаб не наложат друго. 

- Въведеният ограничителен и контролиран режим на достъп до сградите на ТУ-София, Филиал Пловдив се изменя, считано от 14.05.2020 г., като: 

• влизането в учебните корпуси става от 07 ч. до 19 ч., а напускането им до 21 ч.; 

• достъп до указаните сгради имат само преподаватели, студенти, докторанти, курсисти и служители на ТУ-София, Филиал Пловдив, както и обслужващите прилежащата инфраструктура, включително обектите под наем. В сградите не се допускат външни лица - деца, роднини, приятели и др.; 

• лица със симптоми на вирусни заболявания (кашлица, кихане, повишена температура и в недобро здравословно състояние) да не се допускат; 

• влизащите в указаните сгради се записват с документ за самоличност, проверен от охраната, в присъствени списъци при охранителите в съответния корпус, като вписват и актуален номер на мобилен телефон, а при напускане на сградата - се отписват. 

- При влизане в залите за изпит, лицата да дезинфектират ръцете си с дезинфектанта в стаята и собственоръчно да се впишат в присъствения списък. 

- Всички присъстващи в залата да са с предпазно средство (маска на лицето или шлем). 

 

Календар