Център "Физическо възпитание и спорт"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Валентин Владимиров
659 646
valdesv@tu-plovdiv.bg
3130
Секретар
Мая Чолакова
659 680
3324
Преподавател
ст. преп. д-р Даниел Владимиров
659 646
danielv@tu-plovdiv.bg
3130
Преподавател
ст. преп. д-р Красимир Джалдети
659 648
krsj@tu-plovdiv.bg
3129
Преподавател
преп. д-р Петър Доганов
659 647
pdoganov@tu-plovdiv.bg
3125
Преподавател
преп. Борис Спасов
659 648
boris_spassov@tu-plovdiv.bg
3127