Отдел "Счетоводство"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Главен счетоводител
Калина Айдарова
624 296
659 545
aidarova@tu-plovdiv.bg
4247
Зам. главен счетоводител
Зорка Стоянова
659 547
zstoyanova@tu-plovdiv.bg
4248
Счетоводител
Десислава Димитрова
659 548
desi@tu-plovdiv.bg
4250
Счетоводител
Ивелина Маджова
659 546
madzhova@tu-plovdiv.bg
4246
Счетоводител
Стефка Иванова
659 546
st.ivanova@tu-plovdiv.bg
4246
Счетоводител
Таня Калинина
659 548
tkalinina@tu-plovdiv.bg
4250
Касиер-счетоводител
Райна Титова
659 549
raina@tu-plovdiv.bg
4249