Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

За катедрата

 Лабораторно упражнение по "Метрология и измервателна техника" Лабораторно упражнение по "Метрология и измервателна техника" 


Катедра “Машиностроене и Уредостроене” е наследник на Научно-Учебен Център “Механично Уредостроене и Машиностроене” (до 1992 г.), а след това на катедра “Специално Машиностроене и Уредостроене” (от 1992 до 1995 г.).  

Сферите на компетентност и на провеждане на учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност са в областта на: 

• основни принципи, правила, методи и средства за конструиране в машиностроенето и уредостроенето  

• прилагане на съвременни методи за компютърно подпомогнато проектиране и инженеринг (CAD & CAE),  

• машинни елементи и машинознание (с акцент върху механични предавки и елементи на въртеливото движение),  

• механизми и машините (анализ и синтез),  

• метрология и измервателната техника в машиностроенето,  

• контрол и управление на качеството,  

• уреди за измерване на физико-механични величини,  

• приложение на оптичната техника за контрол и измерване,  

• автоматизация и роботизация на машиностроителното производство,  

• подемно-транспортна техника и логистика 

• устройство, действие, проектиране и производство на стрелково оръжие и боеприпаси  

Катедра “Машиностроене и Уредостроене” е ангажирана с осигуряване на учебния процес по такива фундаментални дисциплини изграждащи базиса на инженерното обучение в областта на машиностроенето и общото инженерство, като “Основи на конструирането и CAD” , “Инженерна графика”, “Основи на инженерното проектиране”, “Машинни елементи”, “Теория на механизмите и машините”, “Подемно-транспортна техника”, “Метрология и измервателна техника” и редица още други. 


 лаборатория 4401  

Лаборатория 4401 – Конструиране в уреди и машини 


Катедра “Машиностроене и Уредостроене” е акредитирана да обучава студенти в образователно-квалификационните степени (ОКС) “бакалавър” и “магистър” по специалност “Машиностроене и Уредостроене”. За целта тя разполага с: 

• добре ресурсно осигурена лабораторна база разположена в 14 лабораторни зали;  

• съвременен компютърен клас за компютърно подпомогнато проектиране, тримерно моделиране и симулационни изследвания в машиностроенето и уредостроенето; 

• висококвалифициран научно-преподавателски и изследователки състав от 7 доценти и 7 главни асистента в съответните научни направления. 

 Лаборатория – Компютърно подпомогнато проектиране в машиностроенето.  

Лаборатория – Компютърно подпомогнато проектиране (CAD&CAE) в машиностроенето. 


Срокът на обучение е четири години за машинни инженери – бакалаври и година и половина за магистри, завършили бакалавърска степен. 

При изпълнение на своите задачи свързани с обучението на инженерно-технически кадри и с научно-изследователската дейност, катедра “Машиностроене и Уредостроене” разчита и получава пълно съдействие от всички други катедри от Факултета по машиностроене и уредостроене и от Факултета по електроника и автоматика към ТУ-София, филиал Пловдив. 


 Лаборатория 3215 - Метрология и измервателна техника 

Лаборатория 3217 


Обучението осигурявано от катедра “Машиностроене и Уредостроене” е насочено в областта на машиностроенето със специализация в областта на конструиране на машини и уреди. Завършилите специалността получават квалификация за извършване на проекто-конструкторски, производствени, организационни и контролни дейности в държавни и частни производствени предприятия.  

Студентите имат възможност да избират от модулите:  

* Прецизна техника  

* Оръжейно производство  

* Производство на бойни припаси 

 Лаборатория 4404 – Оръжейна техника  

Лаборатория 4404 – Оръжейна техника  


Чрез свободен целенасочен избор на дисциплини студентите придобиват онези теоретични знания и практически умения, които им дават възможност за бърза и успешна адаптация към работа в машиностроителни и уредостроителни предприятия, в предприятията за производство и ремонт на военна техника, към консултантски и предприемачески услуги или работа в научноизследователски звена към фирми, метрологични регионални центрове или към сферата на техническото образование. 


 Противоградова ракета "Лоза - 3" - учебен макет 

Противоградова ракета "Лоза - 3" - учебен макет

 

Катедри
Специалности