Факултет по електроника и автоматика

Индустриална екология

Индустриална екология

Специалността съчетава съвременни интердисциплинарни тенденции, обусловени от нарастващото глобално екологично замърсяване, породено основно от промишленото производство. В случая индустриалната екология е разглеждана като интегрална наука, чиито основните дисциплини обхващат приложните инженерни аспекти. Това превръща тази специалност във важна част от техническото обучение.  

Студентите се обучават и получават в достатъчен обем знания за машиностроителни, електротехнически, електронни и компютърни структури за реализиране на цялостна система за пречистване, защита и мониторинг на околната среда. 

Завършилите специалността са търсени и желани специалисти, които могат да се реализират като ръководители на екипи и проектанти на пречиствателни съоръжения, системи и технологии за опазване на околната среда в стопански и научни организации, експерти по мониторинг на замърсяването на въздух, води, почви и промишлена продукция, ръководители на различни йерархични нива на управление на околната среда в държавната администрация, местната власт, предприятия и фирми, експерти по анализ и оценка на екологичния и производствен риск в застрахователни компании, банки и национален осигурителен институт, специалисти по управление на производствения риск в инспекциите по труда, фирми, държавни и частни организации.

 

Катедри
Специалности