Правилник за устройството и дейността на Технически университет - София, филиал Пловдив

Правилникът е приет на Академичен съвет с протокол № 10/26.09.2007 г. и актуализиран с решение на Общо събрание от 09.02.2012 г. 

 

Изтегли