Правилник за условията и реда за признаване на степен на висше образование и на периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища,

Правилникът е приет от Академичния съвет на ТУ – София на 07.12.2011 г. и влиза в сила от 07.12.2011 г. 

Изменен и допълнен от Академичния съвет на ТУ–София на заседания от 06.06.2012 г.,20.02.2013 г. и 11.06.2014 г.

 

Изтегли