Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти

Приета с ПМС № 79 от 9.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 40 от 16.05.2000 г., изм. и доп., бр. 78 от 7.09.2004 г., бр. 47 от 7.06.2005 г., изм., бр. 79 от 6.10.2009 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., доп., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп., бр. 47 от 5.06.2018 г.

 

Изтегли