Стартира проект "Студентски практики" - фаза I

   

В ТУ-София, Филиал Пловдив стартира проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз. Първата фаза на проекта ще се реализира до 31.12.2017 г.  


Всеки желаещ студент да участва в проекта трябва да се регистрира на сайта на проект „Студентски практики“ на адрес: http://praktiki.mon.bg/sp  

Всички правила за провеждане на практическо обучение са подробно описани в ИНСТРУКЦИЯТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I (http://praktiki.mon.bg/sp/download/Instrukcia_proekt_Studentski_praktiki_faza_I.pdf)  

Вътрешни правила за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I в ТУ-София прочетете ТУК

За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв. 

Студенти, участвали в предишния проект „Студентски практики“ – 2013-2015 могат да вземат участие в настоящия. 

Информация и график за подаване на документи за участие в проект „Студентски практики“ – фаза I: 

Договорите ще се приемат според вътрешните правила по утвърдения график. 

I. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА СТУДЕНТИ 


II. РЕГИСТРАЦИЯ НА СТУДЕНТА В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА И ДЕЙСТВИЯ ПО КАНДИДАТСТВАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАКТИКАТА 

ДЕКЛАРАЦИЯ СТУДЕНТИ 


III. ГРАФИК НА ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРИ НА СТУДЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИ УКАЗАНИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРАКТИКА 


IV. СПИСЪК С АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ТУ-СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ 

ДЕКЛАРАЦИЯ АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ 


V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИ 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА РАБОТОДАТЕЛИ 


VI. СЪСТАВ НА ЕКИПА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I ЗА ТУ СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ 


ИЗИКСВАНИЯ НА ТУ-СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ 

Практиките по проект „Студентски практики“ на МОН трябва:  

• Да се извършват в реална работна среда. Не се допуска дистанционно провеждане на практика;  

• Да бъдат направлявани от ментори и академични наставници;  

• Да бъдат в полза на студентите.  


Контакти: 

ТУ-София, филиал Пловдив 

«Кариерен център», стая 4435,  

инж. Лалка Ботева (boteva@tu-plovdiv.bg), тел. 032 659 541 


 


 

Календар