ГРАФИК НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

1. спец. КСТ 

- на 10.07.2018 г. от 11.00 ч. в зала 1230 

- на 12.07.2018 г. от 11.00 ч. в зала 1230 

2. спец. Електроника - на 11.07.2018 г. от 10.00 ч. в зала 1230 

3. спец. АИУТ - на 12.07.2018 г. от 9.30 ч. в зала 4406 

4. спец. Електротехника - на 13.07.2018 г. от 8.30 ч. в зала 4328 

5. спец. ИИ- на 10.07.2018 г. от 10.30 ч. в зала 4407 


Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 

1. спец. МУ - на 06.07.2018 г. от 10.00 ч. в зала 4406 

2. спец. М - на 06.07.2018 г. от 13.00 ч. в зала 4406 

3. спец. МТТ  

- МТМ - на 03.07.2018 г. от 9.30 ч. в зала 4206 

- ТМММ - на 06.07.2018 г. от 9.30 ч. в зала 4206 

4. спец. ТТТ - на 05.07.2018 г. от 10.00 ч. в зала 4328 

5. спец. АТТ 

- "бакалавър" - на 05.07.2018 г. и 06.07.2018 г. от 8.00 ч. в зала 4327 

- "магистър" - на 06.07.2018 г. от 9.00 ч. в зала 4328 

6. спец. ИМ и МАТ - на 04.07.2018 г. от 9.30 ч. в зала 2112 

7. спец. ПГ - на 05.07.2018 г. от 10.30 ч. в зала 4406

 

Календар