БЕЗКАСОВО ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ

На основание ДДС № 02/31.03.2016 г. на Министерство на Финансите, заповед № 01/03.01.2017 г. на Ректора на ТУ-София и заповед № 02/05.01.2017 г. на Директора на Филиал Пловдив, считано от 03.01.2017 г.  

всички студенти ще заплащат семестриалните и административните си такси безкасово. 

Това може да стане на POS-терминал в касата на ТУ-София, Филиал Пловдив и с бюджетно платежно нареждане. 


I. Плащане чрез POS – терминал на касата на Филиала (стая 4249). 

Семестриална такса за един семестър (на две вноски за платено редовно обучение или цяла семестриална такса) и всички административни такси могат да се платят в касата на Филиала през POS-терминала. 

След плащане студента получава документ, който представя във факултетната канцелария. 


II. Плащане на семестриални и административни такси чрез бюджетно платежно нареждане. 

Задълженията Ви към ТУ – София, филиал Пловдив може да заплатите по следната банкова сметка:  

IBAN:BG43UNCR75273154638901  

BIC код: UNCRBGSF  

Уникредит Булбанк Пловдив, Регионален клон Иван Вазов.  

В документа следва да посочите:  

1. задълженото лице /име, презиме, фамилия, ЕГН/ 

2. основание:  

• такса обучение – факултет, факултетен №, специалност, ОКС/бакалавър, магистър/;  

• административни услуги – вид на услугата, факултет;

 

Календар