ПРИЕМ ЗА ЗАДОЧНО ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 


КАНДИДАТСТВАНЕ 

Във Филиала се приемат студенти в задочна форма на обучение за придобиване образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по следните специалности: 

• Машиностроителна техника и технологии; 

• Машиностроене и уредостроене; 

• Автотранспортна техника; 

• Мехатроника. 

Срокът на обучение е 4 години. Семестриалната таксата за платено задочно обучение е 497 лв. 

Заявленията се подават в Учебен отдел на Технически Университет - София, Филиал Пловдив (IV корпус, ул. "Цанко Дюстабанов" 25, каб. 4424, 4426 и 4427) от 01.09.2017 г. до 14.10.2017 г. всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч. и в събота от 14.00 до 17.00 ч. 

Кандидатстудентските документи са: 

– заявление за кандидатстване (от Учебен отдел); 

– дипломата за завършено средно образование - оригинал и ксерокопие. Оригиналът се връща веднага след подаване на документите. 

Таксата за кандидатстване - 30 лв. се заплаща в Учебен отдел при подаване на документите.  

Учебните занятия ще започнат на 21.10.2017 г. и ще се провеждат по семестриален график в дните събота и неделя. 


ЗАПИСВАНЕ 

Записването се извършва в стая 4240 в периода от 16.10. до 21.10.2017 г. всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч. и в събота от 9.00 до 14.00 ч. 

Документите за записване са: 

1. Диплома за средно образование - оригинал и ксерокопие 

2. Документи за записване - безплатно, от канцеларията на факултета 

3. Четири снимки 

4. Квитанция за внесена такса за първия семестър 


На основание ДДС № 02/31.03.2016 г. на Министерство на Финансите, заповед № 01/03.01.2017 г. на Ректора на ТУ-София и заповед № 02/05.01.2017 г. на Директора на Филиал Пловдив,  

всички студенти заплащат семестриалните и административните си такси безкасово.  


Начини на плащане: 

I. Плащане чрез POS – терминал на касата на Филиала (стая 4249).  

Семестриална такса за един семестър може да се плати в касата на Филиала през POS-терминала.  

След плащане студента получава документ, който представя във факултетната канцелария.  


II. Плащане на семестриални такси чрез бюджетно платежно нареждане.  

Задълженията Ви към ТУ – София, филиал Пловдив може да заплатите по следната банкова сметка:  


IBAN:BG43UNCR75273154638901  

BIC код: UNCRBGSF  

Уникредит Булбанк Пловдив, Регионален клон Иван Вазов.  


В документа следва да посочите:  

1. задълженото лице /име, презиме, фамилия, ЕГН/  

2. основание:  

• такса обучение – факултет, специалност, ОКС "бакалавър", задочно обучение

 

Календар