Катедра “Компютърни системи и технологии”

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Николай Руменов Каканаков
659 725
659 765
kakanak@tu-plovdiv.bg
1225
Секретар
Йорданка Николова Иванова
659 704
1204
Преподавател
проф. д-р Веселка Димитрова Боева
659 723
vboeva@tu-plovdiv.bg
1223
Преподавател
проф. д-р Гриша Валентинов Спасов
659 724
659 557
gvs@tu-plovdiv.bg
1224
Преподавател
доц. д-р Атанас Николов Костадинов
659 726
kostadat@tu-plovdiv.bg
1226
Преподавател
доц. д-р Велко Иванов Илчев
659 726
iltchev@tu-plovdiv.bg
1226
Преподавател
доц. д-р Диляна Вълкова Будакова
659 705
1205
Преподавател
доц. д-р Ивайло Николаев Атанасов
659 729
ivo_atan@tu-plovdiv.bg
1229
Преподавател
доц. д-р Мария Пламенова Маринова
659 727
m_marinova@tu-plovdiv.bg
1227
Преподавател
доц. д-р Митко Петров Шопов
659 765
mshopov@tu-plovdiv.bg
2214
Преподавател
доц. д-р Петя Емилова Павлова
659 705
p_pavlova@tu-plovdiv.bg
1205
Преподавател
гл.ас. д-р Борис Йосифов Рибов
659 743
1113
Преподавател
гл.ас. д-р Валентин Красимиров Моллов
659 728
vmollov@tu-plovdiv.bg
1228
Преподавател
гл.ас. д-р Добринка Любомирова Петрова
659 727
dpetrova@tu-plovdiv.bg
1227
Преподавател
гл.ас. д-р Румяна Борисова Чуклева
659 754
2407
Преподавател
ас. Веселин Иванов Георгиев
659 743
1113
Преподавател
ас. Донка Нешева Стайкова
659 728
1228
Преподавател
ас. Иванка Димитрова Декова
659 754
2407
Преподавател
ас. Йордан Генов Генов
659 729
jgenoff@tu-plovdiv.bg
1229
Преподавател
ас. Милена Цветанова Ангелова
659 754
2407
Преподавател
ас. Огнян Кирилов Обретенов
659 743
oko@tu-plovdiv.bg
1113
Преподавател
ас. Спиридон Апостолов Арнаудов
659 728
1228
Оператор
инж. Костадинка Димитрова Тодорова
659 756
2201