Отдел "Счетоводство"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Главен счетоводител
Калина Иванова Айдарова
624 296
659 545
aidarova@tu-plovdiv.bg
4247
Зам. главен счетоводител
Зорка Ангелова Стоянова
659 547
zstoyanova@tu-plovdiv.bg
4248
Счетоводител
Десислава Миткова Димитрова
659 548
desi@tu-plovdiv.bg
4250
Счетоводител
Стефка Иванова Иванова
659 546
st.ivanova@tu-plovdiv.bg
4246
Счетоводител
Таня Янакиева Калинина
659 548
tkalinina@tu-plovdiv.bg
4250
Касиер-счетоводител
Райна Ботева Титова
659 549
raina@tu-plovdiv.bg
4249