Факултет по електроника и автоматика

Оптоелектронна и лазерна техника

За катедрата

 Катедра "ОЕЛТ" - 2011 година  


АКТУАЛНО: 

Ден на Оптоелектрониката и лазерната техника 


Уважаеми колеги, студенти и кандидат-студенти, 

Катедра "Оптоелектронна и лазерна техника" Ви кани на 29.03.2012 г., четвъртък, от 14.00 ч. в 1-ви корпус (бул. "Санкт Петербург" № 61) на ТУ - София, Филиал Пловдив на ДЕНЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ ОЕЛТ


Програмата включва откриване на обновените лаборатории по лазерна техника, приложения на лазерите и оптоелектроника 1115, 1114 и 1109, както и представяне на възможностите за следване в ТУ, филиал Пловдив пред кандидат-студенти от професионалните гимназии. 


 

------------------------------------------------------------------------------ 

Катедрата извежда студенти от последните курсове в специализиращи модули на акредитираната специалност “Електроника”:  

1. “Оптоелектронна и лазерна техника” в баклавърско и магистърско ниво (последното като част от обща магистърска програма по електроника).  


2. Катедрата има официална държавна акредитация за водене на магистърски курс "ОПТОЕЛЕКТРОННА И ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА" (Квантова и оптоелектроника със съществено застъпена част от комуникационната техника - хардуер на оптичните комуникации с елемент на общите основи на комуникационната техника). За повече подробности ТУК 

3.Катедрата има акредитация за обучение и в докторска степен по специалност 02.20.05 “Квантова и оптоелектроника”и обучава 6 редовни докторанти. 

Обучението в професионалните направленията се води от високо квалифицирани нейни преподаватели: 5 хабилитирани специалисти, от които 2 професори, доктори на науките и от 8 с научна степен “Доктор”. Значителна част от тях имат богат опит в научната и преподавателската работа, придобит както у нас, така и във водещи центрове в чужбина (Франция, Германия), вкл. с работа на професорско ниво и като старши учени. Те са автори на многобройни публикации в специализирани международни издания, на патенти, на учебни пособия и на практически разработки. Международният опит на преподавателите дава възможност за високо конкурентна подготовка на световно ниво (особено в теоретичен аспект) на бъдещите инженери.  

Студентите, за които отговаря катедрата, получават задълбочени познания както в теоретичен, така и в практически аспект по устройството и конструкциите на лазерни и оптоелектронни апаратури, по свойствата, управлението, измерванията и използване на лазерното лъчение, както и по съвременни комуникационни системи и апарати, в частност в насока оптични комуникации.  

Катедрата разполага с добра материална база, включваща повече от 10 специализирани лаборатории.  

Поддържат се традиционни ползотворни връзки и обмен на преподаватели и студенти с водещи университети и научни организации в развитите страни (Франция, Германия,).  


СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА 

Ръководител на катедрата :  

доц. д-р инж. Борислав Георгиев Пенев 

Кабинет 4311, Тел. (032) 659 536  

e-mail: borislav_penev@mail.bg 


Членове на катедрата: 

проф. дфн. дтн. Марин Ненчев Ненчев 

проф. д-р инж. Антон Атанасов Дандаров 

доц. д-р инж. Боряна Костадинова Пачеджиева 

доц. д-р инж. Маргарита Ангелова Денева 

доц. д-р инж. Михаил Хараламбиев Калбанов 

гл.ас. д-р инж. Стоян Александров Аврамов 

гл.ас. д-р инж. Румен Костадинов Попов 

гл.ас. инж. Добромир Неделчев Димитров 

 

Технически секретар: Янка Георгиева Стефанова

 

Катедри
Специалности