Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

Обучението е в областта на машиностроенето със специализация в областта на конструиране на машини и уреди, както и организатори на промишленото производство - мениджмънт и маркетинг. Завършилите специалността получават квалификация за извършване на проекто-конструкторски, производствени, организационни и контролни дейности в държавни и частни производствени предприятия. 

Студентите имат възможност да избират от модулите: 

* Прецизна техника 

* Оръжейно и боеприпасно производство 

Чрез свободен целенасочен избор на дисциплини студентите придобиват онези теоретични знания и практически умения, които им дават възможност за бърза и успешна адаптация към работа в машиностроителни и уредостроителни предприятия, в предприятията за производство и ремонт на военна техника, към консултантски и предприемачески услуги или работа в научноизследователски звена към фирми, метрологични регионални центрове или към сферата на техническото образование.

 

Катедри
Специалности