Факултет по машиностроене и уредостроене

Мехатроника

Мехатроника

Обучението в специалността позволява на студентите да получат задълбочена и интегрална теоретична и практическа подготовка в областите: машиностроене, уредостроене, електротехника, електроника, информационно-изчислителна и системна техника и др. с цел създаване, внедряване и експлоатация на мехатронни системи. 

Специалността дава достатъчна общоспециална подготовка и солидни базисни знания, необходими при осъществяването на бъдеща инженерно-научна дейност и осигуряващи подходяща професионална гъвкавост. Тя дава знания за методологичния подход при проектирането и внедряването на мехатронни системи с разнообразно предназначение. 

В бакалавърския курс на специалността са предвидени два основни модула:  

- “Роботизираща техника” - конструиране, програмиране и производство, на промишлени роботи, мобилни и сервизни роботи, телеоператори, микророботи, манипулационна техника и роботизирани системи; изпълнителни органи за роботи; нови материали и принципи за изграждане и управление на микро и мобилни роботи в медицината; роботизирани и компютъризирани технологии; моделиране и симулиране на роботизирани системи; диагностика, експлоатация и поддръжка на обекти и роботизирани системи. 

- “Фина и микромеханична техника” - конструиране, производство, експлоатация, диагностика и поддържане на офис и охранителна техника; оптична и лазерна техника; микромеханика, медицинска техника; измервателна техника; оптикоелектронна техника. 

Двата модула имат общ теоретичен фундамент, включващ общоинженерни и общоспециални дисциплини, удовлетворяващи както общите изисквания на машинните инженери, така и специфичните изисквания към машинните инженери по мехатроника, където се съчетават знанията и уменията по машиностроене, електроника и компютърни технологии. 

Във всеки от модулите са включени специализиращи дисциплини, които конкретизират и задълбочават подготовката в съответното направление. 

Учебният план е съобразен с изискванията на ТУ – София и до голяма степен е подобен на учебните планове на водещи университети от Европа и преди всичко от Германия. Това позволява осигуряването на мобилност на студентите и обмяна на кредитни единици при преминаване от едно висше училище в друго. 

Дипломираният машинен инженер по специалността “Мехатроника” ще може да извършва проучвателна, конструкторска, проектантска, производствена, експлоатационна, монтажна, ремонтна, мениджърска и др. дейности, свързани с използването в практиката на технологии, устройства, механизми, съоръжения или други обекти на мехатрониката. 

 

Катедри
Специалности